mother

แม่แดง

แม่เป็นลูกสาวเดียว ในบรรดาลูกทั้ง ๔ คน เป็นลูกคนที่สอง เกิดที่ จ.เลย แม่เองไม่ได้เล่าเรียนหนังสือ แต่แม่มีความจำดี ได้พี่ชายสอนให้อ่านหนังสือตอนเด็ก ๆ และแม่ได้ฝึกฝน จนสามารถอ่านออกเขียนได้

ปัจจุบันแม่ได้ส่งลูก ๆ เล่าเรียนให้สูงเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะด้วยความคนในสมัยก่อน แม่ไม่ได้เรียนหนังสือ จึงอยากให้ลูก ๆ ได้มีวิชาความรู้ติดตัว สามารถประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ได้ จึงได้มาค้าขายส้มตำในเมืองหลวงเพื่อส่งลูก ๆ ให้มีการศึกษา